Developed by JoomVision.com

http://www.chadabrand.com http://www.chadabrand.com

http://www.chadabrand.com http://www.chadabrand.com

http://www.chadabrand.com http://www.chadabrand.com

http://www.chadabrand.com http://www.chadabrand.com

http://www.chadabrand.com http://www.chadabrand.com

http://www.chadabrand.com http://www.chadabrand.com

http://www.chadabrand.com http://www.chadabrand.com

 

Location Distribution


lotus-express-3

The_Mall_logo

goumet_market

ccink_facebook

พิมพ์

ภูมิปัญญาโอทอป  "ไชโป้วหวานตราชฎา"

                        
                
ประวัติความเป็นมา

                            เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก
               เป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับพื้นที่
ในตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีแหล่ง        
             เพาะปลูกทางการเกษตร ด้วยพื้นที่ที่เป็นดินปนทราย จึงเหมาะอย่างยิ่งกับการปลูกหัวผัก
             กาดขาว (หัวไชเท้า) และปลูกได้ผลดี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปี (ตุลาคม - มกราคม)
            จึงมีการกักเก็บผลผลิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคทั้งปี ด้วยวิธีภูมิปัญญาชาวบ้าน โดย
            การนำมาหมักเค็มเพื่อยืดอายุของผลิตภัณฑ์  และเพื่อให้มีรสชาติอร่อยน่ารับประทานยิ่งขึ้น
            จึงได้มีการแปรรูปเป็นผักกาดดองหวานหรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า "หัวไชโป้วหวาน"

                                                    

                        ปัจจุบันหากพูดถึง "ไชโป้วหวาน" คนส่วนใหญ่มักนึกถึงจังหวัดราชบุรี เพราะมีแหล่งใหญ่
              หลายรายที่สามารถแปรรูปหัวไชเท้าที่มีปริมาณมากและมีคุณภาพดี ตั้งอยู่ที่ "ตำบลเจ็ดเสมียน"
              อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สักเท่าไร ที่ไชโป้วหวานตราชฎานี้
              เริ่มดำเนินกิจการ  ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2500 แต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
              อาจเป็นเพราะแต่ก่อนนี้ ผลิตแต่ชนิดเค็มส่งให้คนอื่นเอาไปขาย ไม่ได้ทำการตลาดเอง
              จนมาถึง ปี พ.ศ. 2530 คุณนิตยา หยู่เอี่ยมและ คุณกัลยาณี  หยู่เอี่ยม อดีตพนักงานธนาคาร
              ได้ลาออกมาเพื่อสืบทอดกิจการของครอบครัว ซึ่งทำมาตั้งแต่รุ่นบิดา มารดา
              (นายวิบูลย์ - นางน้อย หยู่เอี่ยม) และได้ปรับปรุงสูตรมาเรื่อยๆ รวมทั้งทำรูปแบบของผลิตภัณฑ์
              ให้สะดวกในการบริโภคมากขึ้นและหันมาผลิตขายปลีกเองบ้าง โดยนำมาบรรจุซองพลาสติก
              มีตรายี่ห้อเป็นของตัวเอง และจดเครื่องหมายการค้า  โดยใช้ชื่อว่า "ไชโป้วหวานตราชฏา"

                                                                               
You are here: Home Profile
Back to Top